Terug
Gepubliceerd op 13/03/2024

Besluit  gemeenteraad

di 12/03/2024 - 20:00

Retributiereglement werking abdij van Bornem

Aanwezig: Luc De boeck, voorzitter gemeenteraad
Greet De bruyn, burgemeester
Kristof Joos, Dirk Hoofd, Saadet Gülhan, Liesje Pauwels, Eddie Bormans, Tom Van Ranst, schepenen
Bernadette Boeykens, Gil Van den Berghe, Leentje Van lent, Hilde Cools, Danny Peeters, Wim Verheyden, Kevin Van Ranst, Eric Engels, Nicole Van Praet, Stefaan De Landtsheer, Elke Cuyt, Jurgen De Maeyer, Geert Mertens, Wiske Meskens, Francois De Clercq, Anky Daelemans, Nancy Brys, Ivo Van Aken, gemeenteraadsleden
Björn Caljon, algemeen directeur
Verontschuldigd: Roel Van Eetvelt, gemeenteraadslid
wettelijk kader
 • Artikel 40 §3 en 41, 14° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
 • Bestuursdecreet van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van bestuur;
 • Beheersovereenkomst tussen autonoom gemeentebedrijf en gemeente Bornem goedgekeurd door de gemeenteraad van 8 november 2022 en de raad van bestuur van het AGB van 8 november 2022.
 • Gemeenteraadsbesluit van 13 december 2022 met als titel 'Retributiereglement werking abdij van Bornem';
situering

Op 12 september 2021 werd de abdij Bornem officieel geopend.  

Op basis van ervaring van de werking van de abdij Bornem worden er enkele aanpassingen doorgevoerd in het retributiereglement. 

De werking van de abdij gebeurt via het AGB.  In de beheersovereenkomst is voorzien dat de gemeenteraad de grote lijnen van eventuele retributies dient goed te keuren.

motivering

Het gaat hier over tarieven die van toepassing zijn voor de prestaties of dienstverlening geleverd in functie van de abdijwerking en de archiefwerking voor externen.

Bornem heeft zwaar geïnvesteerd in de Abdij van Bornem. Het is billijk om een tussenkomst te vragen voor de onderhouds- en uitbatingskosten die dergelijke site met zich meebrengen.

Het is de Bornemse inwoner die via de belastingen de infrastructuur en de werking van deze infrastructuur voornamelijk betaalt. De gemeente vangt via prijssubsidies de tekorten binnen het AGB op. Het is daarom te verantwoorden om een onderscheid te maken tussen de Bornemse inwoner en de niet-Bornemse inwoner.

Op enkele tarieven is er een aparte categorie voor jongeren onder de 18 jaar en Bornemse studenten die officieel zijn ingeschreven in een school hoger onderwijs en die dus beschikken over een studentenkaart.  De jongeren onder de 18 jaar en de studenten die studeren in een school hoger onderwijs vallen in de meeste gevallen nog onder de verantwoordelijkheid van hun ouders en beschikken niet of in minimale mate over eigen inkomsten.   

De erkende Bornemse verenigingen zetten zich in voor de het gemeenschapsleven van Bornem. Als appreciatie voor hun inzet kunnen erkende Bornemse verenigingen tegen een goedkoper groepstarief de abdij bezoeken. 

De voornaamste kost van het lokale bestuur Bornem bestaat uit de personeelskosten. De personeelskosten worden aangepast op basis van de gezondheidsindex, het is daarom logisch dat Bornem de tarieven jaarlijks aanpast op basis van de wijziging van deze gezondheidsindex.  Om redenen van efficiëntie zal het nieuwe tarief na de indexatie worden afgerond op 50 cent.

De samenstelling van de Raad van Bestuur en de Gemeenteraad is dezelfde en de vergaderingen hebben op dezelfde dag plaats, het is daarom efficiënter om hetzelfde reglement te laten goedkeuren door beide organen.  De Raad van Bestuur doet dit met de bedoeling om de werking van het AGB minstens break-even te maken en de gemeenteraad met de intentie om de maximale grenzen van de tarieven te bepalen.  

De financiële toestand van de gemeente vereist het heffen van belastingen en het innen van retributies.

financiële aspecten

De financiële gevolgen zijn opgenomen in het SMJP 2020-2025.

Publieke stemming
Aanwezig: Luc De boeck, Greet De bruyn, Kristof Joos, Dirk Hoofd, Saadet Gülhan, Liesje Pauwels, Eddie Bormans, Tom Van Ranst, Bernadette Boeykens, Gil Van den Berghe, Leentje Van lent, Hilde Cools, Danny Peeters, Wim Verheyden, Kevin Van Ranst, Eric Engels, Nicole Van Praet, Stefaan De Landtsheer, Elke Cuyt, Jurgen De Maeyer, Geert Mertens, Wiske Meskens, Francois De Clercq, Anky Daelemans, Nancy Brys, Ivo Van Aken, Björn Caljon
Voorstanders: Luc De boeck, Greet De bruyn, Kristof Joos, Dirk Hoofd, Saadet Gülhan, Liesje Pauwels, Eddie Bormans, Tom Van Ranst, Bernadette Boeykens, Gil Van den Berghe, Leentje Van lent, Hilde Cools, Danny Peeters, Kevin Van Ranst, Eric Engels, Nicole Van Praet, Stefaan De Landtsheer, Elke Cuyt, Jurgen De Maeyer, Geert Mertens, Wiske Meskens, Francois De Clercq, Ivo Van Aken
Onthouders: Wim Verheyden, Anky Daelemans, Nancy Brys
Resultaat: Met 23 stemmen voor, 3 onthoudingen
besluit

Artikel 1 Looptijd

Met ingang van 1 april 2024 wordt het huidige retributiereglement werking Abdij van Bornem vervangen door het reglement dat hierna volgt en dit voor een termijn eindigend op 31 december 2025. Dit retributiereglement vestigt retributies op bepaalde dienstverlening binnen de Abdij Bornem voor het Autonoom Gemeentebedrijf Bornem.

 

Artikel 2 Retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de persoon of organisatie die de aanvraag tot de specifieke dienstverlening doet.

 

Artikel 3 Tarieven bezoek abdij

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

  

met gids

inwoner Bornem

inwoner niet Bornem

tot 6 jaar

gratis

gratis

van 7 tot 18 jaar + studenten* 

€ 3 / persoon

€ 4 / persoon

vanaf 19 jaar

€ 6 / persoon

€ 8 / persoon

groep op afspraak

€ 150 / groep

€ 150 / groep

scholen

€ 70/klas

€ 100/klas

erkende Bornemse verenigingen

€ 100 / bezoek

n.v.t.

 * Studenten: personen die beschikken over een studentenkaart uitgereikt door een erkende school hoger onderwijs.

zonder gids inwoner Bornem inwoner niet Bornem
tot 6 jaar gratis gratis
van 7 tot 18 jaar € 2 / persoon € 3 / persoon
vanaf 19 jaar € 4 / persoon € 6 / persoon


Voor fotoreportages is een retributie van € 70 /per begonnen uur van toepassing.

Voor een korte groepsrondleiding is een retributie van € 70 van toepassing   


Artikel 4 Tarieven verhuur lokalen / terreinen

Verhuur per lokaal

 

  

Refter / Kapittel / Kapel/ Pandgang/Pandhof/keuken

€ 190 / dagdeel

€ 340 / dag

Bibliotheek

€ 480 / dagdeel

€ 900/ dag

Er zijn 2 normale dagdelen:

 • dagdeel voormiddag = 8u30 - 12u.30
 • dagdeel namiddag = 12u30 - 16u.30

Avond verhuur is beperkt mogelijk en is enkel op afspraak.  Het avondtarief is het normale tarief + 120 euro voor 1 lokaal en 240 euro voor meerdere lokalen

Per extra lokaal, 5% korting

In de tarieven is het gebruik van scherm en beamer inbegrepen.

Wanneer er gevraagd wordt om afspraken met een traiteur te maken wordt er een retributie van € 100 gevraagd per dag.  De kosten van de traiteur worden rechtstreeks door de aanvrager betaald.


Artikel 5 Tarieven archiefwerking en documentatie

 • Lidmaatschap vrije raadpleging (enkel toegang ruimte voor archiefonderzoek) € 15 / jaar
 • Eenmalig bezoek (enkel toegang ruimte voor archiefonderzoek) € 3  
 • Reproducties

  • Afdruk op papier (per 5 pagina’s)                                                                  1,- euro. 
  • Digitale reproductie in de leeszaal (vb. foto zonder flits)                                  gratis 
  • Digitale reproductie (scan, pdf, jpeg, e-mail, …) op aanvraag, enkel mits toelating van archiefvormer.  
  • Opzoeking en reproductie van documenten (scan, pdf, jpeg, e-mail,...)            60,- euro/per beginnend uur 
                            

Artikel 6 Indexatie

De bedragen in artikels 3, 4 en 5 worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex (basis 2004). Ze worden op 01 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand november van het voorgaande jaar volgens de formule:

R x I
   i

R = tarief vastgesteld in artikels 2, 3, 4 en 5

I = index van de maand november van het voorgaande jaar
i = index van de maand november 2021 (basis 2004)


De aldus bekomen bedragen worden afgerond naar een veelvoud van 50 cent. Dit houdt in dat een geïndexeerd bedrag dat eindigt op 1,2,3,… en 24 eurocent wordt afgerond naar 0 cent. Het geïndexeerd bedrag dat eindigt op 25, 26, 27,… en 74 eurocent wordt afgerond naar 50 cent. Het geïndexeerd bedrag dat eindigt op 75, 76, 77,… en 99 eurocent wordt afgerond naar een hogere euro en nul eurocent. 

 

Artikel 7

De retributie moet betaald worden op het ogenblik van de aanvraag van de specifieke dienstverlening, tegen afgifte van een kwitantie.

 

Artikel 8

De invordering van de retributie gebeurt door de financieel directeur met alle hem door de wet ter beschikking gestelde middelen.

 

Artikel 9 Afkondiging

Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 286 en 330 van het decreet lokaal bestuur.